DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem: http://www.pitfx.pl

Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu,

Usługa – usługa polegająca na przygotowaniu deklaracji PIT 38 wraz załącznikiem ZG do rozliczenia dochodów osiąganych z tytułu inwestycji na instrumentach finansowych

Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu – 4XTRADER sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Metalowa 19A/4 NIP: 8513089646 REGON 320667222 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000328339,

Użytkownik – każda osoba, która odwiedza strony Sklepu,

Kupujący – Użytkownik, który zleca przygotowanie deklaracji PIT 38 wraz z załącznikiem ZG za pośrednictwem Sklepu,

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Kupujący akceptuje Regulamin.

Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.

Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

§2

Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż usługi. Sprzedający prowadzi swoją działalność na terenie Polski, co nie wyklucza możliwości nabywania usługi również z obszarów innych państw.

§3

Usługa jest sprzedawana w zautomatyzowanym trybie sprzedaży, zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronach Sklepu.

§4

Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą przez adres: kontakt(at)pitfx.pl

PRZEDMIOT UMOWY

§5

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż usługi polegającej na przygotowaniu na podstawie danych źródłowych Kupującego deklaracji PIT38 wraz załącznikiem ZG niezbędnej do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych – Ustawa z dnia 26 lipca 1991r (Dz.U z 2016r. poz. 2032)

§5.1

Usługa jest sprzedawana w formie elektronicznej.


PROCEDURA ZAKUPU

§6

Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę w każdy dzień tygodnia za pośrednictwem strony internetowej  http://www.pitfx.pl

Aby kupić usługę należy wypełnić formularz zamówienia.

Kupujący, składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianej usługi ze Sklepem.

Kupujący w procedurze zakupu opracowania, podaje swoje dane adresowe oraz adres e-mail.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza, należy dokonać płatności poprzez system Dotpay.pl Link przekierowujący do systemu płatności dostępny jest ze strony Sklepu. Rzeczą Kupującego jest zapoznanie się z zasadami dokonywania płatności poprzez wskazane systemy płatności.

Dokonując płatności w tytule płatności należy podać dane uzyskane w procedurze zakupu usługi.

W chwili sfinalizowania płatności na podany adres e-mail Kupującego przesyłana jest informacja potwierdzająca zawarcie umowy. Płatność jest dokonana jeżeli zostanie ona zaksięgowana na koncie Sprzedającego w systemie Dotpay.pl. Również wszelkie realizacje transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

W razie nieprawidłowego wypełnienia formularza, Kupujący może anulować procedurę zakupu i wypełnić formularz jeszcze raz.

Cena usługi podana jest na stronach Sklepu w zakładce Zamówienie. Cena ta jest ceną brutto.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenie usługi, wprowadzania do oferty nowych usług oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

Realizacja usługi następuje w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku gdy termin wysyłki przypada na święto lub dzień wolny od pracy, wysyłka nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

Jeżeli Sklep z przyczyn niezależnych od sprzedającego nie może spełnić świadczenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie. W takim wypadku Sklep jest uprawniony do odstąpienia od umowy i zobowiązany do zwrotu otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej, jeśli została przez niego zapłacona.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionej usługi lub opóźnień w dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.         

§7

Sprzedający na życzenie Kupującego wystawi Kupującemu fakturę

Sprzedający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT

W celu otrzymania faktury, Kupujący zaznacza odpowiednie pole w formularzu zamówienia lub przesyła na adres mailowy Sprzedającego: kontakt(at)pitfx.pl terminie 7 dni od dnia zakupu usługi, e-mail zawierający wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia, podając jednocześnie adres na jaki faktura ma zostać wysłana. Kupujący korzysta przy tym z adresu e-mail podanego w toku procedury zakupu opracowania.

Sprzedający przesyła fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila, zgodnie z przepisami powyższymi.

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy.

Kupujący zgadza się na wystawienie i wysłanie przez Sprzedającego faktury w formie elektronicznej.

W przypadku braku danych do wystawienia faktury – Kupującemu zostanie wystawiony Paragon

Rozliczenia transakcji kartą kredytowa i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§8

Kupujący ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu tylko do momentu rozpoczęcia procedury wykonania zlecenia.

Modyfikacji zamówienia można dokonać za pośrednictwem maila wysłanego na adres: zamowienie(at)pitfix.pl

Dokonywane przez Kupującego zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: adresu wysyłki, uzupełnienia danych źródłowych, rezygnacji ze złożonego zamówienia.

W przypadku, gdy Kupujący zrezygnuje z wcześniej opłaconego, a jeszcze nie rozpoczętego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie 7 (siedem) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

GWARANCJA I REKLAMACJE

§9

Sprzedający gwarantuje, iż sprzedawana usługa wolna jest od wad prawnych.

Sprzedający oświadcza, iż posiada stosowną wiedzę oraz uprawnienia, niezbędne do rzetelnego wykonania usługi.

Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku, gdy pliki zamówionej usługi posiadają uszkodzenia uniemożliwiające prawidłowe odczytanie.

W przypadku potrzeby wykonania korekty deklaracji PIT38 wraz z załącznikiem ZG z winy Sprzedającego, korekta ta zostanie wykonana nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach strony ustalą wysokość stosownego wynagrodzenia w drodze indywidualnych negocjacji.

W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt(at)pitfx.pl, a następnie dostarczyć reklamowane pliki wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu usługi.

Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia otrzymania przez Sklep reklamowanych plików.

Gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni pliki na nowe. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupioną usługę w terminie 7 (siedem) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W pozostałych przypadkach Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 7 (siedem) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§10

Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane kontaktując się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt(at)pitfx.pl . W przypadku zrealizowania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (dalej: „Ustawa”), Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: kontakt(at)pitfx.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania przesyłki.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer wystawionej faktury, informacje o przedmiocie umowy.

W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym co oznacza, że warunkiem niezbędnym do odstąpienia umowy jest nieskorzystanie przez Kupującego z rezultatu wykonanej usługi przez Sprzedającego.

Sklep zwróci Klientowi środki pieniężna w następujący sposób:

Na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową;

Na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej;

Przelewem na podany przez Kupującego numer konta bankowego uzyskany w wyniku wymiany informacji między Sprzedającym, a Kupującym .

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§11

Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu usługi.

Kupujący w toku procedury zakupu usługi, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Kupujący w sposób wyraźny, może zostać poproszony przez Sprzedającego o udzielenie zgody na przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych również w innym celu niż wskazany w pkt.2

W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

§12

Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do formularza zamówienia, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze. Przerwy nie mogą trwać dłużej niż 1% czasu w stosunku miesięcznym.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2017 r.

Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie bez uprzedniego informowania Użytkowników. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie i nie mają mocy wstecznej.