Przepisy

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r poz. 2032) osoba fizyczne, która:

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, ma obowiązek rozliczenia wszystkich osiąganych dochodów (i strat). W praktyce dotyczy to każdego, kto posiada w Polsce chociażby konto bankowe. Oznacza to również, że jeśli została dokonana chociażby 1 transakcja na rynku forex lub na innych instrumentach finansowych, obojętnie z jakim wynikiem (dochód lub strata) mamy obowiązek złożyć deklarację PIT38 i w przypadku transakcji dokonywanych za pośrednictwem brokera zagranicznego – PIT Z/G.

Na podstawie art. 54 §1. Ustawy z dnia 10 września 1999r Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz.930) podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

W praktyce minimalny mandat za sam fakt nie złożenia deklaracji PIT 38 (nawet jeśli osiągnęło się stratę) wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia tj. jest min. ok. 350,- zł

Dodatkowo sankcji karno-skarbowej podlega nierzetelne rozliczenie podatku (wysokość uzależniona jest m.in. od wysokości uszczuplenia należności podatkowej).

Na podstawie art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016r poz. 2032) opodatkowaniu podlegają m.in. : opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenia pieniężne; kontrakty na różnicę (CFD).